Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Youtubering a.s . zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15726 pro nákup vstupenek prostřednictvím webové stránky utubering.cz.


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují vzájemná práva a povinnosti stran vznikající při nákupu vstupenek nabízených prostřednictvím níže uvedených webových stránek mezi obchodní společností Youtubering a.s . (dále jen „poskytovatel“) a fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „kupující“). OP dále upravují práva a povinnosti při využívání webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese utubering.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. 

1.2. Znění OP může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP. Vyslovením souhlasu s novou verzí OP objednatelem/kupujícím pozbývají předchozí OP účinnosti a nová verze OP se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb i smlouvy o prodeji.


2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

2.1. Službou se rozumí služba poskytovatele poskytovaná prostřednictvím webové stránky spočívající v umožnění zakoupení vstupenky(ek) zejména na kulturní akce pořádané třetí osobou (dále jen „pořadatel“) objednateli.


4. NÁKUPNÍ PROCES


4.1. Souhlas s OP provede objednatel odesláním zvolených údajů kliknutím na tlačítko „ZAPLATIT“. Údaje uvedené objednatelem v žádosti o registraci jsou pro účely OP považovány za správné a poskytovatel neodpovídá za jejich správnost. Objednavatel musí tyto údaje provést správně.

4.2. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen zrealizovat dokončení nákupu zejména osobám, které dříve podstatným způsobem porušily své smluvní či jiné povinnosti vůči poskytovateli.

4.3. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí v plné výši objednatel sám.

4.4. Nákup požadovaných vstupenek provede objednavatel vyplněním patřičného formuláře, zaplacením příslušné finanční částky dle předem vybrané platební metody. Objednatel/kupující je povinen dodržet platební podmínky za nákup vstupenky(ek). Způsob platby za vstupenku(y) si objednatel/kupující volí sám podle toho, která mu nejvíce vyhovuje. Jednotlivé ceny za vstupenku(y) i jejich cenové kategorie jsou uvedeny na webových stránkách u každé akce.

4.5. Finanční prostředky zaslané jakoukoliv platební metodou poskytovateli se považují za plně uhrazené v okamžiku jejich připsání na učet poskytovatele.

4.6. Po zaplacení všech finančních prostředků dle bodu 4.6. bude objednavateli mailovou poštou zaslána elektronická vstupenka.


5. DALŠÍ USTANOVENÍ

5.1. Objednatel/kupující bere na vědomí, že poskytovatel/prodejce není pořadatelem žádné akce, jejichž prodej zajišťuje.

5.2. Objednatel/kupující bere na vědomí, že práva a povinnosti ze smlouvy o prodeji vznikají objednateli/kupujícímu přímo vůči pořadateli, přičemž poskytovatel jako taktéž prodejce nepřebírá žádné závazky za jejich plnění pořadatelem.

5.3. Odstoupit od smlouvy o prodeji je možné pouze v případě zrušení akce.

5.4. Vypořádání závazků (vracení vstupného) vyplývajících ze smlouvy o prodeji je blíže specifikováno v čl. 11.


6. ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE ZA VADY SLUŽEB

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Objednatel svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb uplatňuje u poskytovatele písemně výhradně prostřednictvím kontaktních údajů poskytovatele.


7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBJEDNATELE A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

7.1. Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

7.2. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účel vedení uživatelského účtu, pro účel prodeje o prodeji a plnění práv a povinností s touto prodejem souvisejících a pro účel zasílání informací a obchodních sdělení poskytovatelem.

7.3. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci a ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu do uživatelského účtu zanést jakoukoli změnu v osobních údajích.

7.4. Zpracováním osobních údajů objednatele může poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje objednatele nebudou poskytovatelem bez předchozího souhlasu objednatele předávány třetím osobám s výjimkou pořadatele či jiných osob poskytujících objednateli jako taktéž kupujícímu plnění.

7.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.6. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.7. Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


8. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

8.1. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatele nebo třetích osob na adresu objednatele.

8.2. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící objednateli a zadavatelům reklamy zobrazované v rámci webové stránky k rozpoznání počítače objednatele při jeho komunikaci s webovou stránkou a k následnému využití některých funkcí webové stránky či služby. V případě, že je možné závazky poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může objednatel souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.


10. UŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

10.1. Objednatel bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele není oprávněn k užití textů, grafických děl či jiných předmětů chráněných autorským právem nacházejících se na webové stránce.

10.2. Objednatel bere na vědomí, že webová stránka nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. třetích osob.


11. REKLAMACE A VRACENÍ VSTUPNÉHO

11.1. Vzhledem k tomu, že poskytovatel jako taktéž prodejce není pořadatelem žádné akce, veškeré závazky vůči objednateli jako taktéž kupujícímu plynou ze strany pořadatele akce. Kontakt na reklamaci vztahující se ke konkrétní akci je reklamace@utubering.cz

11.2. V případech, kdy je pořadatel povinen vrátit objednateli/kupujícímu cenu vstupenky zaplacenou objednatelem/kupujícím, či její část, může k výplatě peněz objednateli/kupujícímu docházet prostřednictvím poskytovatele jako taktéž prodejce. V takovém případě
poskytovatel/prodejce vyplatí objednateli/kupujícímu příslušnou částku nejpozději vždy do čtrnácti (14) dnů poté, co jí obdrží od pořadatele, a to maximálně do výše prostředků poskytnutých od pořadatele.

11.3. O skutečnosti, jakým způsobem se bude zakoupené vstupné na zrušenou akci vracet zpět objednateli/kupujícímu, bude vždy objednateli/kupujícímu zaslána informativní zpráva prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu v jeho uživatelském účtu.

11.4. Pořadatel při odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka bude účtovat storno poplatek ve výši 100%.

11.5. Objednatel/kupující bere na vědomí, že v případě zrušení akce má objednatel/kupující nárok pouze na vrácení ceny maximálně do výše vstupného. Veškeré náklady na doručení, manipulační poplatky, transakční poplatky, poštovné apod. se nevrací. 

11.6. U poskytovatele/prodejce nelze žádným způsobem uplatnit reklamaci na vstupné zakoupené mimo online systém.

12. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb a k uzavírání smluv o prodeji na základě živnostenského oprávnění a činnost poskytovatele nepodléhá jinému povolování.

12.2. Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3. V sídle společnosti Youtubering a.s. není možnost nákupu vstupenek.


V Praze, dne 3.11.2017 Youtubering a.s.